Būvniecības un montāžas darbu meistara darba apraksts. Standarta darba apraksti

Darba apraksti celtniekiemtiek izstrādāti, pamatojoties uz īpašu dokumentu, ko sauc par amatu kvalifikācijas atsauces grāmatu. To apstiprina Krievijas Federācijas Darba un sociālās attīstības ministrija un tajā ir sīki izstrādāti speciālistu, vadītāju un citu darbinieku darba pienākumu noteikumi, ņemot vērā mūsdienu prasības viņu kvalifikācijai un zināšanām.

Kāds ir darba apraksts un kāpēc tas ir vajadzīgs?

Ļaujiet mums izskatīt pašu darba apraksta koncepciju. Patiesībā šis ir tiesību akts, kura mērķis ir reglamentēt darba ņēmēja juridisko un organizatorisko statusu, lai noteiktu viņa tiesības, pienākumus un atbildības pakāpi. Šī dokumenta galvenais uzdevums ir radīt efektīvus darba apstākļus ražošanā.

Jebkurus darba aprakstus izstrādā cilvēkresursu speciālists (personāla inspektors), un tiem jāvienojas ar advokātu, pēc tam direktora apstiprinājumu.

Šādi norādījumi ir paredzēti visiem izveidotajiem amatiem. Pieņemot darbā darbinieku, viņi viņu iepazīstina ar sarakstu. Ievērojamas izmaiņas instrukcijās ir iespējamas tikai pēc direktora pasūtījumiem.

Ko satur instrukcija?

Tipiskais teksts bieži sastāv no 5 sekcijām. Pirmais no tiem ("Vispārīgie noteikumi") nosaka darbības jomu katram amatam un kategorijai, ieceļošanas un atbrīvošanas kārtību no kāda konkrēta amata, kā arī prombūtnes darbinieka aizstāšanu. Papildus - kvalifikācijas prasības, vadāmo personu saraksts un darbinieka pakļautība. Šeit ir visi normatīvie dokumenti, uz kuriem amatpersonai jāvadās darbā.

Otrajā sadaļā ar nosaukumu "Funkcijas" aprakstīti visi darbības veidi un virzieni. Trešais - "Oficiālie pienākumi" - nosaka, kas faktiski tiek veikts.

Instrukcijas sadaļas ceturtais ("Tiesības") un piektā daļa ("Atbildība") atbilstoši nosaka darbinieka pilnvaras un citus jurisdikcijas jautājumus.

būvniecības un uzstādīšanas darbu meistara darba apraksts

Instrukcijas būvniecības nozarei

Sīkāk aplūkosim konkrētus norādījumusceltniecības sfēra. Kā jūs zināt, šajā jomā ir ļoti daudz profesiju un amatu. Līdz ar to norādījumiem ir pietiekama izvēle. Piemēram, darbinieka darba apraksts paredz pilnīgi atšķirīgus darba pienākumus, nekā tas pats dokuments, kas izstrādāts tehniskajam inženierim. Tas nav pārsteidzoši - gan darba veids, gan šo kategoriju autoritātes pakāpe nav salīdzināmi.

Būvnieka darba aprakststeritorija papildus vairākiem tūlītējiem pienākumiem paredz nopietnu atbildību par padotajiem veselību un drošību būvniecības apstākļos.

Tātad, redzēsim, ko vidus līmeņa speciālists dara.

Būvniecības un montāžas darbu meistara darba apraksts

Pirmkārt, tā ir vadošā pozīcija. Lai to apzīmētu, jums ir nepieciešama augstākā izglītība ēkas profilā (nav prasību par darba stāžu) vai tai pašai īpašai vidējai izglītībai, bet ar 3 gadu pieredzi. Un darba organizācija ir nepieciešama darba pieredze.

Novērtē un atbrīvo šādu darbinieku tieši no sava pasūtījuma vai pasūtījuma vadītāja.

Teorētiskā bagāža, kas prasa ierakstīt"Master būvniecības un montāžas darbi" ir iekļauti daudzi normatīvos dokumentus (rīkojumus, noteikumus, normatīvo pasūtījumus, normatīvos un metodiskos materiālus būvniecības nozarē, tad -. No savas organizācijas nosacījumus (tā profilu, galvenie attīstības virzieni un perspektīvas).

montāžas darbu meistars

Zināšanas un zināšanas

Viņam ir labi jāzina un jāpārstāv organizācijaun ražošanas tehnoloģijas būvniecības nozarē, lai izpētītu esošo projektu stadijā, lai būvniecības dokumentiem, visiem nepieciešamajiem noteikumiem, celtniecības kodiem, principiem celtniecības darbu plānošanas un daudziem citiem organizatoriskiem jautājumiem.

Kapteinis obligāti saprotdarbā izmantoto instrumentu, mašīnu un mehānismu tehniskajās īpašībās, drošības standartos, kā arī darba sanitārajos apstākļos.

Darbs ar cilvēkiem

Viņam jābūt kompetentiem maksājumu jautājumosdarba padotie un citi organizācijas darbinieki, zina cenas darbam, materiālu stimulēšanas metodes personālam un darba grafika noteikumi organizācijā.

Šādam ekspertam jābūt teorētiskiir balstīta uz darba likumdošanu, pieder ekonomikas zināšanu pamatiem, apgūst labāko praksi savā jomā. Viņam ir jābalstās uz viņa statūtiem un šo norādījumu. Paklausīt tieši vadītājam.

Otrajā sadaļā celtniecības un montāžas darbu maģistra darba apraksts nosaka viņa tūlītējus pienākumus. Kas tieši viņam tiek piedēvēts?

Vispirms būvdarbu un uzstādīšanas meistarssniedz apstiprināto teritoriju pieņemto būvniecības plānu saskaņā ar PPR (būvdarbu projekts) un pieejamiem rasējumiem. Tās funkcija ir kontrolēt būvniecības procesa tehnoloģisko secību un tās kvalitāti.

vietnes meistars

Īpašnieka pienākumi

Vajadzības gadījumā viņš veic ģeodēziskos unCentrs darbojas, tas mēra apjomus. Visas celtniecības konstrukcijas, izstrādājumi un materiāli ir tās rīcībā. Kapteinis tos pieņem, uzglabā, notur ierakstus un ir atbildīgs par to racionālu izmantošanu.

Turklāt viņš atbrīvo no izmantotajiem objekta mehānismiem, celtniecības mašīnām un citām iekārtām.

Darbs ar cilvēkiem ir vajadzīgs no tāpozīcijas. Viņš organizē brigādes un individuālos darbiniekus darbavietām, nosaka viņu ražošanas uzdevumus un vada tos. Viņš rīkojas ar pasūtījumu izsniegšanu un darba pieņemšanu pēc to pabeigšanas, aizpilda darba laika uzskaiti, ņemot vērā dīkstāves laiku un izlaidi.

Vadītājs starp padotajiem

Kapteinis ir jānodrošina padotajiem darbarīki, kombinezons, transports un aizsargierīces, jāveic informatīvi pasākumi drošības jautājumos (drošība) un jāuztur atbilstošs žurnāls.

Arī tā uzdevums ir nodrošināt katras darba vietas drošību, kārtību un tīrību, kā arī nepiederošo personu neesamību.

Palieliniet uzticēto prasmju līmenipersonāls - vēl viens viņa aprūpē. Ja kādam no padotajiem ir jāmaina amats vai jāpiešķir amats, kapteinis sagatavo un iesniedz iestādēm pārskatu attiecīgos dokumentus, piedalās atestācijas komisijas darbā.

celtniecības un montāžas darbu ražošana

Un ko par tiesībām?

Kā vadības komandas darbinieks, vietnes meistarsprotams, ir tiesības apspriest vadības lēmumus par jautājumiem, kas saistīti ar tās tūlītējām darbībām, pārdot uzticēto īpašumu, ņemot vērā organizācijas prasības. Aplieciniet dokumentu parakstīšanu savā kompetencē. Veikt pēc savas iniciatīvas sanāksmes par darba jautājumiem.

Viņš var pieprasīt no struktūrvienībām nepieciešamos dokumentus darbam un citu informāciju, kontrolēt instrukciju izpildi un pieprasīt atbilstību noteiktajām normām.

Ja tiek pārkāpts pēdējais, pieprasīt darba vietas izbeigšanu vai apturēšanu un trūkumu novēršanu.

Piedāvājiet vadītājam ieteikumus par darbinieku pieņemšanu darbā, darbinieku atlaišanu, atlīdzības un disciplināro darbību.

Personiskās atbildības pasākumi

Būvuzņēmuma un būvuzņēmēja darba aprakstsuzstādīšanas darbi, tāpat kā jebkura persona, nodrošina ne tikai tā tiesības un pienākumus. Kāda ir šī darbinieka atbildība par viņu rīcību?

Būvlaukuma meistars ir atbildīgs pirms tamtikai lai veiktu savus pienākumus saskaņā ar likumu. Par noziedzīgiem nodarījumiem darba gaitā (ieskaitot organizācijas bojājumus) - saskaņā ar darba, civilo un kriminālkodeksu.

Viņš ir personīgi atbildīgs par touzticētās vietas ražošanas darbības efektivitāte, kā arī to pašu nepamatotu lēmumu sekas, kuru rezultātā tika nodarīts kaitējums organizācijas īpašumam vai tā nelikumīga izmantošana

būvlaukuma kapteiņa darba apraksts

Celtniecības darbinieki

Skaidrības nolūkā apskatīsim toceltniecības un montāžas darbu meistara darba apraksts atšķiras no būvniecības personāla iecerētā darba apraksta. Kā zināms, šajā nozarē ir jāiesaista liels skaits speciālistu, un katra objekta celtniecības procesa persona izpilda stingri noteiktas funkcijas, kuras reglamentē attiecīgais dokuments.

Protams, darba ņēmēja darba apraksts būssatur pilnīgi atšķirīgus noteikumus. Tas attiecas uz faktiskajiem darba pienākumiem un atbildības pakāpi. Ja būvlaukuma darbinieka darba apraksts galvenokārt paredz vadību un augsta līmeņa kompetenci, tad darba profesijas pārstāvis parasti ir pietiekoši kvalificēts, lai veiktu darba operāciju un ievērotu disciplīnu.

Instrukcijas, kā arī profesijas ir ļoti daudzas. Apskatīsim šo parauga dokumentu uz uzstādītāja pozīcijas piemēru.

Darba apraksts instalētājs

Tas ir izstrādāts saskaņā ar Darba likuma kodeksu.RF, dažādu modeļu normas un citus juridiskos dokumentus. Nosaka, ka uzstādītājs-zirneklis atrodas darba kategorijā, šāds darbinieks ir tieši pakļauts galvai (kā parasti, kapteinis).

Lai uzņemtu amatu, ir nepieciešama atbilstoša izglītība un bieži vien noteiktu darba stāžu. Tas ir pieņemts un iecelts ar galvas rīkojumu.

darba apraksts

Ko viņš dara

Kādas zināšanas un prasmes nozīmē oficiāluuzstādīšanas instrukcija Viņam jāpārzina konkrētu konstrukciju (piemēram, metāla, antenas mastu, drenāžas sistēmu uc) uzstādīšanas metodes. Uzziniet to pielāgošanas un pielāgošanas metodes, testēšanas noteikumus.

Viņa teorētiskajās zināšanās jāiekļauj darba tiesību un darba aizsardzības noteikumu pamatprincipi, iekšējie noteikumi, sanitārija un drošības prasības

Darba aprakstu būvniecībaēdieni galvenokārt sastāv no darba pienākumu uzskaitīšanas. Augstuma montētājs uzmontē un montē noteiktā tipa konstrukcijas, uzstāda mehā- nismus mobilajiem celtņiem uz sliedēm, montē hidraulisko liftu un elektrisko vinču konstrukcijas.

Viņš ir tieši iesaistīts arī celtņu un lauku sakaru līniju testēšanā. Var būt citi pienākumi, kas arī jāatspoguļo instrukcijās.

Darba ņēmēju tiesības

Krievijas Federācijas tiesību akti nodrošina viņam nepieciešamās sociālās garantijas, viņš izsniedz darba apģērbu un apavus par brīvu, aizsardzības līdzekļus.

Darbinieka raksturīgās tiesības ir pieprasīt atbilstošu darba apstākļu radīšanu (aprīkojuma, inventāra, parastās darba vietas klātbūtne saskaņā ar SanPiN).

Viņš var prasīt, lai vadība palīdzētu darba pienākumu tiesību un izpildes laikā, saņemtu nepieciešamo informāciju darbam un visus nepieciešamos dokumentus.

Viņam ir tiesības uzlabot savu kvalifikāciju un uzzināt par vadības lēmumiem, kas saistīti ar tā darbību.

būvdarbu vadītāja pienākumi

Kāds ir augstuma regulētājs?

Viņš ir atbildīgs par viņa neveiksminodevas (vai nepareiza izpilde) šajā instrukcijā. Par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti darbā saskaņā ar likumu. Par darba devēja radītu materiālu kaitējumu.

Kā mēs redzam, kapteiņa pienākumusbūvniecības un uzstādīšanas darbi un parasts darbinieks ir diezgan atšķirīgi. Turklāt katram no viņiem ir īpašs ieguldījums kopējā cīņā. Pateicoties skaidram pilnvaru noteikšanai, tik sarežģīts process kā būvniecības un instalācijas darbu izgatavošana var optimāli organizēt un nodrošināt efektīvu rezultātu.