Debitoru parādu kavējumi: atspoguļoti grāmatvedības dokumentos.

Debitoru parādi ir visu summu summamaksājumi, ko citas organizācijas vai privātpersonas parādā vienai vai otrai organizācijai. Organizācijas vadībai un jo īpaši grāmatvedības nodaļai rūpīgi jāuzrauga norēķinu stāvoklis un jācenšas savlaicīgi pieprasīt pat nelielus parādus, lai neparedzētie izdevumi nekaitētu uzņēmuma budžetam. Ja no saistības (parāda) sākuma ir pagājuši trīs gadi, un parāds nav samaksāts, ir nokavēto debitoru parādi.

Nokavētu debitoru parādujādzēš tāpēc, ka bezskaidrība ir tā turpmākā grāmatvedība norēķinu kontos ar pircējiem un klientiem. Lai norakstītu nereālo parādu, uzņēmēja vadītājam jāizsniedz rīkojums, lai organizētu debitoru parādu uzskaiti. Tad nepieciešams apkopot dokumentu kopumu, kas apliecina nokavēto parādu pastāvēšanu un tā neiekļaušanu: primārie dokumenti, kur tiek reģistrēts preču nosūtīšanas fakts vai pakalpojumu sniegšanas fakts. Turklāt saskaņošanas darbības ar darījumu partnera grāmatvedības datiem, finanšu prasībām, korespondenci, tiesas lēmumiem (ja tādi ir).

Debitoru parādu uzskaitījums ir labāksvadīt pēc iespējas biežāk, lai uzraudzītu noteiktu summu esamību grāmatvedības uzskaitē un izvairītos no likumpārkāpumu parādīšanās.

Nokavēto debitoru parādu atcelšanu var izdarīt vienā no diviem veidiem: uzkrājumu nedrošiem parādiem vai atsaucoties uz finanšu rezultātu.

Rezerves ir sava veida garantija, kaorganizē pati juridiska persona, kā rezultātā analīzes debitoru parādu beigās Pārskata perioda (gada). Ja ir iemesls apšaubīt integritāti vai maksātspēju klienta vadītājs organizācijas nolemj veikt iemaksas minēto fondu, tādējādi nodrošinātos pret neparedzētām situācijām pārāk zemu cenu naudu nākotnē, kas var Võsa nereāli atgriezties nokavēto debitoru parādus.

Uzkrājumi nedrošiem parādiematsaukties uz kontu 91 - "citi uzņēmuma izdevumi". Šādas rezerves veidošanos grāmatvedības dokumentos atspoguļo darījumi - dt 91, kt 63. 63 kontā grāmatvedis var atvērt vairākus analītiskus pārskatus - lai atvieglotu katra nedrošā parāda uzskaiti atsevišķi. Norakstot parādu, grāmatvedis ar norīkošanu atspoguļo norakstīto parāda summas rezerves samazinājumu: dt 63, kt 62.

Spēja atvērt rezervi sliktiem parādiemir organizācijas, kas izmanto nodokļu bāzes "nosūtīšanai" metodi. Organizācijas grāmatvedības politikās ir arī jānorāda šīs rezerves esamība.

Kā redzat, ne katrai organizācijai iriespēju izveidot šādu rezervi. Tāpēc, lai norakstīt parādi var tieši attiecinot to uz finanšu rezultātu (samazinot to parāda summu). Elektroinstalācijas: Dr. t 91 līdz T-62 Šis ieraksts parāda izskatu uzņēmuma izdevumu dēļ norakstīt summu parāda parādnieks maksātnespējīgs. Pēc tam 99-d un 91 a-to grāmatvedim norāda samazinājumu peļņas dēļ iepriekš minēto maksu.

Pēc norakstīšanas nokavēto debitoru parādu uzskaiteParādi tiek turēti uz pieciem gadiem ārpusbilances kontā 007, kad maksātnespējīgo darījumu partneru parādus reģistrē un noraksta ar zaudējumiem. Tas tiek darīts, lai izsekotu tās atgūšanas iespējām.

Jāatzīmē, ka organizācijas, kas piesakāsvienkāršotā nodokļu sistēma un aprēķinātā ar nodokli apliekamā bāze pēc formulas "ienākumi, no kuriem atskaitīti izdevumi" nav attiecināma uz izdevumiem, kas samazina nodokļa bāzi, izdevumus, kas radušies saistībā ar norakstīšanu.

Organizācijā novēloti debitoru parādi jāuzņemas ārkārtīgi reti vai vispār nenotiek, pretējā gadījumā galvenais organizācijas mērķis - maksimizēt peļņu - netiks sasniegts.